PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Co to jest RODO?Jest to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dlaczego Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. przetwarza moje dane osobowe?Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność statutową, na przykład prowadzić sprawy z zakresu obsługi zatrudnienia,  prowadzić sprzedaż, organizować bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się na terenie należącym do Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o., zarządzać majątkiem. Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. prowadzi też działania marketingowe oraz informujące o bieżącej działalności i ofercie.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?Administratorem Państwa danych osobowych jest Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach 1A . Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Jak mogę skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych?Z Administratorem Danych  Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o. mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej:  hzinr@polanowice.com.pl
W jakim celu Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. przetwarza moje dane osobowe?Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Hodowlę Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. w celu: obsługi spraw związanych z zatrudnieniem, realizacji sprzedaży, organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o., rejestrowania zapisu z monitoringu wizyjnego prowadzonego na obszarze należącym do obszarze Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o. prowadzenia współpracy gospodarczej, wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.
Kto jest odbiorcą moich danych?Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym  powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) lub tym podmiotom, które są prawnie uprawnione do uzyskania informacji na Państwa temat.
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Hodowlę Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.?Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Hodowli Zwierząt i Nasiennictwie Roślin Polanowice Sp. z o.o., w tym także dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.
Jakie uprawnienia mi przysługują?  W związku z przetwarzaniem przez Hodowlę Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO), sprostowania danych (art. 16. RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) – w sytuacji przekazania nam danych w formie elektronicznej, na podstawie udzielonej zgody lub w związku
z realizacją umowy, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę?  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. W niektórych sytuacjach, podanie danych osobowych może być wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.
Skąd Hodowla zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. ma moje dane osobowe?  Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Hodowlą Zwierząt i Nasiennictwem Roślin Polanowice Sp. z o.o., natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie lub źródła powszechnie dostępne, w szczególności dane znajdujące się na stronach internetowych. Wówczas Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.  ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o. jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.. zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient może zgłosić wniosek do Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o. w każdej chwili.
 2. Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:
  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania, w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator Danych Osobowych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta,
  • Administrator Danych Osobowych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 3. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 4. Klient może złożyć wypełniony wniosek w siedzibie Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o. o. lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hzinr@polanowice.com.pl. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Hodowlę Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. żądania Klienta.
 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Hodowlę Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.
 6. W imieniu Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o. Administrator Danych Osobowych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
 7. Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.

Właściwym dla Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o. organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: hzinr@polanowice.com.pl

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)