Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuje się, co następuje:

I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach, 88-150 Kruszwica (zw. dalej HZiNR Polanowice Sp. z o.o.). Dane kontaktowe Administratora to: tel. +485235157 e-mal: hzinr@polanowice.com.pl

II.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

 • zawrzeć umowę i wypełniać jej warunki,
 • wykonywać rozliczenia finansowe,
 • wysyłać informacje handlowe, prowadzić kampanie reklamowe i inne działania marketingowe,
 • sprzedawać produkty.

III.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

 • niezbędność do wykonania umowy sprzedaży zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • tzw. prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać innym podmiotom Pani/Pana dane jeśli będzie to konieczne, aby mógł wykonywać umowę Administrator może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:

 • osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym – którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
 • innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, biurom rachunkowym, dostawcom systemów mailingowych.

V.

Obecnie Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas wykonywania obowiązków lub okres przez który przepisy prawne nakazują przechowywać dane bądź też przez okres obowiązywania terminów przedawnienia co do mogących ewentualnie zaistnień roszczeń wynikających z zawartej umowy, albo przez okres obowiązywania rękojmi/gwarancji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zrealizowaniu umowy, do czasu jej cofnięcia.

VII.

Ma Pan/Pan prawo do:

 • żądania udostępniania swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wiesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VIII.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, kraj pochodzenia, adres e-mail, numer telefonu Administrator nie będzie w stanie zrealizować Pani/Pana zamówienia.

IX.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.