O przedsiębiorstwie

Od 1952 roku prowadzona była w Polanowicach hodowla roślin, która z czasem stała się liczącą w Polsce. Jednocześnie realizowano hodowlę bydła rasy nizinnej czarno-białej i owiec -merynos polski w typie mięsnym. Stacja Hodowli Roślin zaopatrywała liczne gospodarstwa w materiał siewny roślin uprawnych oraz materiał hodowlany bydła i owiec. Na bazie ówczesnego majątku utworzono w 1993 roku Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.

Obok dobrej infrastruktury, warunków glebowych, rozwiniętej sieci dróg i dobrego ukształtowania rynków zbytu i zaopatrzenia najważniejszym czynnikiem sprzyjającym osiąganiu wysokich wyników produkcyjnych i ekonomicznych jest fachowa i solidnie wykształcona kadra. Zapewnia ona stały postęp i przystosowanie firmy do wciąż rosnących wymogów rynku. Wyniki ekonomiczne usytuowały spółkę w grupie wiodących przedsiębiorstw rolnych w kraju .

Na przestrzeni ostatnich lat dokonano modernizacji budynków inwentarskich, uintensywniono prowadzenie prac w zakresie bydła mlecznego. Aktualnie dostarczane są do rozrodu buhajki hodowlane. W dniu 1 lipca 1993 roku powołana została Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W strukturze organizacyjnej Spółki są dwa gospodarstwa rolne w Polanowicach i Lachmirowicach. Siedzibą Spółki są Polanowice.

Dysponujemy solidnymi, murowanymi obiektami gospodarczymi i dobrym wyposażeniem w park maszynowy do prac polowych i transportu. Własne zaplecze warsztatowe i magazynowe całkowicie zaspokaja potrzeby Spółki.

Areał uprawny którym dysponujemy wynosi 1309 ha i jest rozmieszczony w trzech zwartych kompleksach. Większość gleb to czarnoziemy o wskaźniku bonitacji na poziomie 1,6.