Klauzule informacyjne – w celu zrealizowania umowy o pracę

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
informuje się, co następuje:


I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin
Polanowice Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach, 88-150 Kruszwica (zw. dalej HZiNR
Polanowice Sp. z o.o.). Dane kontaktowe Administratora to: tel. +48523515457
e-mal: hzinr@polanowice.com.pl

II.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

● zawrzeć umowę o pracę i wypełniać jej warunki,
● wykonywać rozliczenia finansowe.

III.


Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

● niezbędność do wykonania umowy o pracę zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
● niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
● Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

IV.


W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać innym podmiotom Pani/Pana
dane – jeśli będzie to konieczne, aby mógł wykonywać umowę o pracę. Administrator może
przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie następującym grupom:

● osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom i współpracownikom, którzy
muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
● podmiotom przetwarzającym – którym Administrator zleci czynności wymagające
przetwarzania danych,
● innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom
prawnym, hostingodawcom, biurom rachunkowym, dostawcom systemów mailingowych.


V.

Obecnie Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy.

VI.


Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy o pracę lub okres
przez który przepisy prawne nakazują przechowywać dane bądź też przez okres
obowiązywania terminów przedawnienia co do mogących ewentualnie zaistnień roszczeń
wynikających z zawartej umowy o pracę , a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych po zrealizowaniu umowy, do czasu jej cofnięcia.

VII.

Ma Pani/Pan prawo do:
● żądania udostępniania swoich danych osobowych,
● sprostowania danych osobowych,
● usunięcia danych osobowych,
● ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
● wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
● przenoszenia danych osobowych;
● cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonał Administrator
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
● wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VIII.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o pracę.
W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania,
numer PESEL, numer dowodu osobistego Administrator nie będzie w stanie zrealizować
Pani/Pana umowy

IX.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym
profilowaniu.