Klauzula informacyjna – ochrona mienia

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym
informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Zwierząt
  i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach 1 A,
  88-150 Kruszwica;
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych może Pani/Pan uzyskać mailowo
  pod adresem: hzinr@polanowice.com.pl lub bezpośrednio w siedzibie Hodowli
  Zwierząt i Nasiennictwie Roślin Polanowice Sp. z o.o.;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontroli ruchu osobowego oraz
  prowadzenia dozoru wizyjnego zakładu pracy, a podstawą prawną przetwarzania
  Pani/Pana danych jest uzasadniony interes występujący po stronie Hodowli
  Zwierząt i Nasiennictwie Roślin Polanowice Sp. z o.o. w postaci: konieczności
  zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osobom i mieniu znajdującemu się na
  obszarze zakładu oraz przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
  i mienia; wobec czego warunkiem wpuszczenia Pani/Pana na teren Hodowli
  Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o. jest potwierdzenie
  Pani/Pana tożsamości poprzez okazanie pracownikowi dozoru ważnego
  dokumentu tożsamości.
 4. Obecnie nie przewidujemy udostępniać Pani/Pana danych osobowych w zakresie
  innym niż jest to potrzebne do zabezpieczenia obszaru zakładu, tj. w naszym
  imieniu Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez podmioty odpowiedzialne
  na podstawie zawartych umów o zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.
  Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pomiotom,
  które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do uzyskania dostępu do
  Pani/Pana danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres retencji danych
  właściwy dla systemu monitoringu wizyjnego oraz przez rok od zakończenia
  prowadzenia księgi wejść oraz wjazdów na teren Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa
  Roślin Polanowice Sp. z o.o.;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania. W celu realizacji powyższych żądań prosimy o kontakt z naszą
  firmą przez pocztę elektroniczną: hzinr@polanowice.com.pl;
 7. Posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Rejestracja Pani/Pana danych identyfikacyjnych oraz utrwalenie wizerunku jest
  warunkiem koniecznym wstępu na teren Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin
  Polanowice Sp. z o.o. Brak ich podania stanowi przeszkodę w wejściu na teren
  Spółki..
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których
  miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia
  1997 roku o ochronie osób i mienia:
 10. Pracownik dozoru przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:
  ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych
  oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
 11. Pracownik dozoru może wezwać osoby do opuszczenia obszaru lub obiektu w
  przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego
  obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku.
  Ze względu na powyższe informujemy, że informacje zawarte na dokumencie
  tożsamości są konieczne do zweryfikowania Pani/Pana uprawnień do wejścia na teren
  Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o. Brak okazania dokumentu
  tożsamości może spowodować, że nie zostanie Pani/Pan wpuszczona/y na teren
  obiektów Spółki.